Skutebaugveien veilag

Protokoll Årsmøte 2020 Skutebaugen veilag

Årsmøte 2019. Protokoll

Årsmøte 2018. Protokoll 2

Årsmøte 2018. Protokoll

Årsmøte 2018. Årsberetning

Protokoll Årsmøte 2016 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Årsmøte 2018. Årsberetning 2NBV – 2016

Forskrifter oppdatering 2018

Vedtekter for Skutebaugveien Veilag, Son


1. 
Formål

Skutebaugveien er et privat veianlegg, og veilaget skal opparbeide og bekoste vedlikehold  (herunder veifundament) og snømåking av veistrekningen.
Veilagets medlemmer er alle som har matrikkel til Skutebaugveien i Son, Vestby Kommune.
Veianlegget skal administreres av et styre som skal ivareta interessene til de som har matrikkel til eller er brukere av Skutebaugveien.

  1. 2.   Årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i perioden 01.03 til 01.07 hvert år.
Til behandling:
Regnskap for inneværende periode.
Budsjett for neste periode.
Valg for neste periode.
Forslag som følger innkallingen.

  1. 3.  Styret

Styret skal bestå av 4 medlemmer   – eller medlemmers  familie  – som velges for 2 år ad gangen på årsmøtet som holdes i perioden 01.03 til 01.07 hvert år. Av de 4 skal årsmøtet velge en formann som også skal fungere som kasserer og ha fullmakt på lagets konto.  To styremedlemmer skal byttes ut hvert år.
Styret skal samarbeide med andre interessenter i området for å effektivisere vedlikeholdet.

  1. 4.  Vedtak

Alle vedtak på årsmøtene skal besluttes med enkelt flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtak må innsendes til styret innen 15.02. Innkalling skal sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.
Med innkalling skal følge forslag til neste års kontingent. Skriftlig fullmakt er tillatt.

  1. 5.  Vedlikehold og årskontingent

Kontingent blir innkalt for å dekke nødvendig vedlikehold, salting og snøbrøyting. Avtalt årskontingent gjelder inntil ny kontingent fastsettes. Oppsitterne er solidarisk ansvarlig for avtalt arbeid på veien.  Manglende kontingent blir, om nødvendig, underlagt vanlig purring og inkassorutiner.

Skader som oppstår på veien som følge av anleggsarbeid dekkes av det medlem som har igangsatt arbeidet. Veikomiteen kan utbedre skaden på medlemmets regning dersom skadene ikke utbedres straks.

Fritidsboliger betaler 1/2 kontingent i forhold til eiendommer regulert som helårsboliger.  Alle eiendommer har stemmerett. Stemmeretten vektlegges i forhold til betalt kontingent.
Kontingenten er uavhengig av den benyttede veistrekning.

  1. 6.  Investeringer

Nødvendig forbedring av eksisterende vei besluttes av og kostnader fordeles blant de berørte medlemmer etter vedtak med 2/3 flertall av de av disse fremmøtte.
Investeringer ut over vedlikehold skal da bare fordeles til dem dette berører, og fordeles likt mellom disse oppsittere.

  1. 7.  Veglov

Skutebaugveien Veilag er underlagt Veglovens bestemmelser og medlemskap er pliktig for alle matrikkeleiere. Om oppgradering av vei bestemmes, skal traseer bestemt av den offentlige reguleringsplanen følges

  1. 8.  Oppløsning

Veilaget blir oppløst dersom veien blir overtatt av Vestby Kommune eller blir sammenslått med andre lag.
Eventuelle midler som da ikke er oppbrukt, videreføres til nytt lag/Vestby Kommune.

Årsmøte 2016 referat

Veilag Tores referat 14.6.16

Vedtektene finner du ved å trykke på denne linken:Vedtekter-2012

Styreberetning 2015

Skutebaugen Veilag

Styret i perioden har bestått av :

Else Hestevik, Marit Dahlsrud, Kjell Pettersen og i en periode Alf Andersen. Tore Holm har fungert som hjelper til styret. Det har ikke vært avholdt styremøter, men styret har kommunisert gjennom e-post og telefon. Dette har fungert bra.

Det er avholdt begrenset  dugnad både sommeren 2014 og i mai 2015.

Det er i perioden, finansiert av Nordre Brevig Vel, blitt skiltet til alle eiendommer. Snømåking og strøing er som tidligere år blitt utført av Bjørn Ove Gustavsen.

Veivedlikeholdet har vært begrenset iht ønske fra siste årsmøte. Møtet ønsket å bygge opp midler slik at veien kan oppgraderes fremfor å bruke kontingenten til et høyere vedlikeholdsnivå. Styret har benyttet freset asfalt med tro på at dette også vil redusere støvplagen.

Styret foreslår å holde kontingenten uforandret og oppgraderinger kan derfor ikke ventes før tidligst 2017.

Styret foreslår også at regnskapet følger kalenderåret. Bankbeholdning er for tiden på kr.75.969.-.

Son, 14. juni 2015

Finansiell oversikt veilag

Styret:

Alf Andersen           Formann (Tore Holm fungerer)
Marit Dahlsrud      styremedlem
Kjell Pettersen       styremedlem
Else Hestvik             styremedlem

Du vil motta kontingenten på epost fra Tore som skal betales innen 27 februar.

Referatet fra stiftelsesmøtet:

Vedtekter
Stiftelsesreferat